سـت ســرم

 • ست سرم تحت سیستم جاذبه برای تجویز مایعات وریدی از طریق آنژیوکت ، اسکالپ وین و... استفاده می شود
  • استریل، یکبار مصرف، غیر تب زا و زیست سازگار
  • مجهز به اتاقک چکه شفاف و کامال قابل انعطاف جهت مشاهده حرکت قطرات و تسهیل در آماده سازی برای استفاده
  • مجهز به وسیله اسپایک محکم با طراحی ویژه جهت ورود آسان به ظروف حاوی مایعات تزریقی
  • مجهیز به فیلتر درمسیر ورودی هوا به اتاقک چکه به منظور جلوگیری از قطع با کاهش جریان مایع تزریقی و ممانعت از ورود میکروار گانیسم ها و ایجاد آلودگی
  • مجهز به فیلتر مایع 15 میکرونی جهت ممانعت از ورود احتمالی ذرات موجود در مایع تزریقی به بدن بیمار
  • حجم 20 قطره معادل 1/0 ± 1 میلی لیتر

ست سرم ویژه اتاق عمل

 • ست سرم ویژه اتاق عمل با بهره مندی از دولایه بسته بندی برای استفاده در اتاق عمل طراحی شده بطوریکه وقتی لایه اول توسط پرستار یا تکنسین اتاق عمل باز می شود لایه دوم و ست سرم محتوی آن همچنان در حالت استریل بوده و از آلودگی محیط استریل بیمار جلوگیری می شود و می توان از آن جهت تجویز مایعات وریدی وهمچنین شستشوی موضع جراحی استفاده کرد.
  • تهیه شده از مواد مدیکال گرید
  • واجد ایرونت
  • طول: 180 سانتیمتر